Regulament giveaway UNTOLD

Regulament de participare campanie “Nordis Travel te trimite la Untold”

Art 1. Organizatorul campaniei “Nordis Travel te trimite la Untold” SC. Nordis Travel SRL, reprezentată de Anca Drugan, în calitate de administrator, cu sediul în București, Aleea Alexandru 21, Licența de Turism 2335, Asigurare Geroma: Seria IF-I, Nr. 3125/2020, pune la dispozitia publicului normele de aplicare și participare ale prezentului regulament.

Art. 2. Durata și condițiile de participare

Campania “Nordis Travel te trimite la Untold” se desfășoară începand cu data de 09 septembrie 2021, ora 10:00, până la data de 10 Septembrie 2021 ora 12:00. Participă la campanie toate persoanele care completează și îndeplinesc toți pașii de înscriere.

Art. 3. Dreptul de participarea

La această campanie, poate participa orice persoană fizica, cu vârsta minimă împlinită de 18 ani. indiferent de sex, naționalitate sau religie. Nu pot participa la campanie angajații SC NORDIS TRAVEL SRL sau rudele de gradul 1 ale acestora.

Art. 4. Regulamentul oficial al campaniei

Regulamentul oficial al Campaniei “Nordis Travel te trimite la Untold” este disponibil oricărui solicitant în mod gratuit, pe întreaga durată a acesteia, prin accesarea paginii www.nordistravel.ro.  Prin participarea la această campanie, se prezumă cunoașterea regulamentului și acordul participantului. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor acestuia.

Art. 5. Premiul campaniei “Nordis Travel te trimite la Untold

Premiul acordat în cadrul campaniei SC Nordis Travel SRL constă în doua invitatii cu access general la festivalul Untold

Valoarea totală a premiului 600 RON

Câștigătorul premiului oferit în cadrul acestei campanii nu are posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiului sau schimbarea acestuia cu alte servicii / pachete turistice Nordis Travel SRL și nici să solicite schimbarea caracteristicilor premiului. Totodată, premiul nu este transmisibil către alte persoane/entități juridice.

 

Art. 6. Procedură de desemnare a câștigătorului

Desemnarea câștigătorului va avea loc printr-o extragere la sorti in data de 10.09.2021 ora 12:00

Numele câștigătorului va fi făcut public dupa extragere. Prin acceptarea prezentului regulament, câștigătorul își asumă faptul că numele acestuia va fi făcut public în cazul în care este desemnat câștigător.

Câștigătorul va fi anunțat prin e-mail și telefonic, de către reprezentanții SC Nordis Travel SRL,  în data de 10 Septembrie a.c  Câștigătorul  vacanței poate comunica acceptarea acesteia până la data de 10 Septembrie 2021, ora 14:00, în scris, pe adresa de e-mail office@nordistravel.ro

Neidentificarea câștigătorului (prima persoană extrasă) ca urmare a indicării unor date invalide (adresă de e-mail, număr de telefon), existența unor neconcordanțe între datele completate și datele din documentele de identificare (Carte de Identitate sau Pașaport) sau neacceptarea premiului până la data comunicată, atrage decăderea acestuia din drepturi în sensul pierderii premiului. În această situație, SC Nordis Travel SRL va contacta a doua persoană extrasă, parcurgând aceeași pași procedurali,pentru revendicarea premiului. 

În situația în care niciunul dintre câștigători nu poate beneficia de premiu, din motive independente de voința SC Nordis Travel SRL, aceasta situație atrage după sine pierderea premiului. În aceasta situatie premiul nu se va mai acorda și va rămâne în posesia agenției.

Totodată, în situația în care, din motive independente de voința SC Nordis Travel SRL, premiul, respectiv festivalul nu se mai poate organiza în perioada indicată în prezentul regulament (cu titlu exemplificativ: din cauza unor dezastre naturale, situație de criza sanitara, politica, etc.), premiul nu se va mai acorda.

Art. 7 Angajamente

Acordarea premiului din cadrul campaniei SC Nordis Travel SRL poate fi un eveniment public. Participarea la această campanie implică și acceptul implicit al câștigătorului ca numele, adresa și imaginea să fie făcute publice și folosite în scopuri publicitare de către organizator, în diverse materiale audio-video, social media, doar cu acordul expres, în scris, al persoanei vizate.

Art. 8 Limitarea eventualelor răspunderi

Organizatorului SC Nordis Travel SRL nu îi revine nicio răspundere pentru următoarele situații:

  • imposibilitatea unui participant de a participa/beneficia de premiu, din motive independente de SC Nordis Travel SRL
  • orice alte costuri ale câștigătorului în legatură cu intrarea în posesia premiului, altele decât cele aflate în sarcina sa conform prezentului regulament și dispozitiilor legale;
  • imposibilitatea unui câștigător de a intra în posesia premiului din motive ce exclud culpa SC Nordis Travel SRL

Art. 9. Prelucrarea datelor personale

Prin participarea la această campanie se prezumă cunoașterea și asumarea prezentului regulament și consimțământul participantului pentru procesarea datelor sale cu caracter personal de către SC Nordis Travel SRL, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679. 

Art. 10. Forța majoră

Forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de către SC Nordis Travel SRL, inclusiv imposibilitatea acestuia, din motive independente de voința sa, și a cărui apariție îl pune pe acesta în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin regulamentul campaniei.

 

Art. 11. Litigii

Eventualele litigii apărute între SC Nordis Travel SRL și participanții la această campanie se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceast lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi soluționate în instanțele judecătorești române competente din municipiul București.  Eventualele reclamații legate de derularea campaniei se pot trimite pe adresa de e-mail a SC NORDIS TRAVEL SRL, respectiv, office@nordistravel.ro în termen de maxim 2 zi lucrătoare de la data finalizării campaniei. După expirarea acestui termen, SC Nordis Travel SRL nu va lua în considerare nicio reclamație.

 

Art. 16. Alte clauze

Prin participarea la prezenta campanie, participanții sunt de acord să respecte regulile și alte condiții stabilite prin prezentul regulament oficial. În cazul în care SC Nordis Travel SRL constată că un câștigător nu a îndeplinit și/sau nu a respectat condițiile stipulate de prezentul regulament, își rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile și beneficiile ce revin acestuia, fără alte despăgubiri sau plăți. SC Nordis Travel SRL este îndreptățită să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care pot afecta imaginea sau costurile acestei campanii.

 

SC Nordis Travel SRL,

Administrator

Anca Drugan